کار دستی گل لاله

کار دستی گل لاله برای کودکان

 گل لاله

 

برای ساخت  گل لاله زیبا  یک کاغذ مربع شکل را روی یکی از قطرهای مربع تا بزنید …

گوشه های مثلث را مانند تصویر زیر تا بزنید سپسکاغذرنگی سبز ساقه ها را  برش زده و روی کار بچسبانید..

حال گل های لاله و برگها  را روی ساقه ها بچسبانید

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com

www.bandarstudents.blogfa.com


کار دستی گل لاله