شعر کودکانه کیسه کانگورو

شعر کودکانه کیسه خواب

شعر درباره حیوانات

 

خواب که بودم یه کانگورو
اومد تو خواب من بدو

بچه ی اون باهاش می رفت
خیلی یواش یواش می رفت

کانگورو داشت می رفت خرید
دیدمش، اون منو ندید

رو شکمش یه کیسه داشت
بچه شو توی اون گذاشت

تالاپ تالاپ تالاپ دوید
از خواب من بیرون پرید

شاعر : افسانه شعبان نژاد


شعر کودکانه کیسه کانگورو