شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر درباره مسواک نزدن

 

آی بچه ی بی دندون

نرو سراغ قندون

 

آنقدر نخور شیرینی

شب خواب بد می بینی

خواب یه کرم گنده

که دندوناتو خورده

 

پاشو پاشو مسواکش کن

تا همشو نخورده


شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر کودکانه درد دندون

شعر کودکانه درد دندون

شعر درد دندون

 

شبی آمد سراغم 
چه دردی! درد دندان 
نخوابیدیم تا صبح 
من و بیچاره مامان 
نگاهم اول صبح 
به یک آیینه افتاد 
لپ سمت چپم بود 
شبیه توپ پر باد 
پدرجانم به من گفت 
چرا پف کرده‌ای تو؟ 
مگر با نیش زنبور 
تصادف کرده ای تو؟

شعر کودکانه درد دندون