شعر کودکانه مادر مهربان

شعر کودکانه مادر مهربان

 شعر درباره مادر

از صبح دیشب

بیدار بودم

تب داشتم چون

بیمار بودم

جز من یکی هم

اصلا نخوابید

همدرد من بود

تا صبح نالید

دست قشنگش

روی سرم بود

او دوستم داشت

او مادرم بود

گرمای تب کاش

دیگر بخوابد

تا اینکه امشب

مادر بخوابد


شعر کودکانه مادر مهربان