شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر کودکانه بچه بی دندون

شعر درباره مسواک نزدن

 

آی بچه ی بی دندون

نرو سراغ قندون

 

آنقدر نخور شیرینی

شب خواب بد می بینی

خواب یه کرم گنده

که دندوناتو خورده

 

پاشو پاشو مسواکش کن

تا همشو نخورده


شعر کودکانه بچه بی دندون