شعر کودکانه من سیب و زردم

  شعر کودکانه من سیب و زردم

شعر درباره میوه ها

 

من سیب سرخ و زردم  دوای هر چه دردم

ببین چقدر درشتم  میوه ای از بهشتم

ترشم و شیرینم من  بشور و گازم بزن

به به چه بویی  چه بویی و چه رویی

قشنگ و سرخ رنگم  با میکروبها می جنگیم

من نعمت خدایم  برای بچه هایم

من سیب سرخ و زردم  دوای هر چه دردم

 


شعر کودکانه من سیب و زردم