شعر کودکانه شمارش اعداد

شعر کودکانه شمارش اعداد

شعر آموزش شمارش اعداد

 

من یکم و یک هستم 🌹 ۱
ببین چه خوشگل هستم ۱
صاف و اتو کشیده 🌹 ۱
نه کجم و خمیده. 🌹 ۱

آقای دو همسایست 🔅 ۲
خوش بر خورده و سادست 🔅 ۲
شبیه من ایستاده 🔅 ۲
داره یه کاسه به دست 🔅 ۲

سه هم کنارمونه 🔰 ۳
اهله محلمونه 🔰 ۳
مهربونه و خوشگل 🔰 ۳
داره سه تا دندونه 🔰 ۳

اون یکی مثله آچار🔧 ۴
وایساده و خبر دار🔧 ۴
فکر میکنم شناختیش🔨 ۴
درسته عدد چار🔨 ۴

پنج خیلی مهربونه💝 ۵
شبیه قلب میمونه💜 ۵
یا یک دایره ای که🔴 ۵
داره زیرش دندونه🔴 ۵

شاعر:نعیمه نادری


شعر کودکانه شمارش اعداد