شعر کودکانه روسری مادر

اشعار کودکانه

شعر کودکانه روسری مادر

مادرم پوشیده است
روسری سبز رنگ

روسری کرده چه‌قدر
صورت او را قشنگ

 

ایستاده پیش من
با نگاهی مهربان

مادر من یک گُل است
روسری هم برگ آن

 

خانمِ گُل می کند
کارهای بهتری

موی خود را می‌برد
زیر برگِ روس