سرود کودکانه نقشه ایران

سرود کودکانه نقشه ایران

می‌کشم بر کاغذی نقشی از خاک وطن / زیر لب گویم به خود: میهنم، ایران من!

ای تو را کوه بلند، قله‌هایت پُر ز برف / ای تو را رود روان، ای تو را دریای ژرف

آسمان نیلگون، خانۀ خورشید و ماه / آستانت کهکشان، دشت سرشار از گیاه

 

سرود

 

 

سرود کودکانه نقشه ایران