سرود کودکانه سلام حضرت علی

سرود کودکانه حضرت علی

 

 سلام حضرت علی، که تو امام اولی         تو اولین امام ما، به گفتۀ خوب خدا

 تو مهربون، تو نازنین، فرشتۀ روی زمین      بین تموم بنده‌ها، تو بهترین، تو بهترین

دوستت داریم ما بچه‌ها ، چون که تو ما رو دوست داری      تو گلدون دل همه، تو مهربونی می‌کاری 

.

سرود

 

سرود کودکانه سلام حضرت علی