رنگ آمیزی رحلت پیامبر اسلام

رنگ آمیزی پیامبر اسلام

پیغمبر خوب ما         نور خدا محمد (ص)

چراغ راه مردم          رهبر ما محمد (ص)

ما کودکان همیشه   گوییم یا محمد (ص)

ما پیرو تو هستیم     صل علی محمد

ای پیرو محمد           ای کودک مسلمان

قلب تو پاک و روشن   از نور دین و ایمان

یار و نگهدار تو           باشدخدا و قرآن

بگو تو، یا محمد         صل علی محمد

رنگ آمیزی پیامبر اسلام