شعر و رنگ آمیزی مسجد مقدس جمکران

شعر و رنگ آمیزی مسجد مقدس جمکران

دارم میرم یه جای خوب

همراه بابا و مامان

یه جای پاک و باصفا

جایی به نام جمکران

انگار که داریم می رسیم

دلم پر از خوشبختی یه

گنبدو از دور می بینم

اون که به رنگ آبی یه

دلم کبوتر میشه و به آسمون پر می کشه

میره و قبل از خود من به جمکران سر می کشه

هر جایی رو نگاه کنی

بزرگترا و بچه ها

میگن خدای مهربون

زودتر بیاد امام ما

بابا میگه که جمکران

یه مسجد مقدسه

دلش پر از صفا میشه

هرکسی اینجا می رسه

 

رنگ آمیزی مسجد مقدس جمکران
رنگ آمیزی مسجد مقدس جمکران

شعر و رنگ آمیزی امام زمان

رنگ آمیزی امام زمان

یازده امـــام معصوم شهید شدند چه مظلوم
ولـــی بـــه امـر خدا امــــــــام آخــر مــا

از چشم مـــردم بــد غائب شد ونیـــامـــد
هـــزار وچـــندین ساله شیــعه در انتـــظـــاره

بـــالاخـــره یه روزی می شه وقت پیـروزی
مهدی ظـهور می کـنه دشمن رو دور می کـنه

جهان می شه پر از گل نرگس ویاس وسنبل
ما بچه هـــای شیعـــه دعا کنیـــم همیشــه
با هم بگیم خدا یا بیار امام مارا

رنگ آمیزی امام زمان
رنگ آمیزی امام زمان