بيرون آمدن مو از چادر در نماز

اگر خانمى در بين نماز متوجه شود كه موهاى او از چادر بيرون آمده، تكليفش چيست؟ اگر بعد از نماز بفهمد، آيا درست است؟ ادامه خواندن بيرون آمدن مو از چادر در نماز