بارگاه امامزاده ها

چرا در ايران براي امامزاده ها بارگاه ساخته شده است؟ مگر نواده يك معصوم بودن لزوما براي فرد تقدس ايجاد مي كند؟ ادامه خواندن بارگاه امامزاده ها