پوشش زنان در نماز

در رساله مراجع تقليد، آمده كه پوشاندن صورت براى بانوان هنگام نماز واجب نيست؛ آيا زير چانه نيز استثناء شده است؟

همه مراجع: خير، بايد زير چانه پوشانده شود.العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، م ۶٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۴/۵۰۰۰۱۸)

 

اگر در اتاق، مرد نامحرم باشد؛ آيا پوشاندن روى پا هنگام نماز واجب است؟

همه مراجع (به جز آيت اللّه تبريزى و آيت اللّه مكارم): آرى، بايد آن را از نامحرم بپوشاند.آيت اللّه سيستانى، sistani.org، (حجاب)، س‏۳؛ آيت اللّه تبريزى، صراط النجاة، ج‏۱، س‏۸۷۸؛ آيت اللّه فاضل، جامع ‏المسائل، ج‏۱، س‏۱۷۰۶؛ آيت اللّه صافى، جامع ‏الاحكام، ج‏۲، س‏۱۶۹۶؛ آيت اللّه خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س‏۴۳۸؛ دفتر آيات عظام نورى، وحيد، بهجت و امام خمينى.
آيت اللّه مكارم: خير، واجب نيست؛ ولى بهتر آن است كه بپوشاند. دفتر مكارم‏
آيت اللّه تبريزى: پوشاندن زير چانه واجب است؛ ولى پوشاندن روى پا تا مچ بنابر احتياط واجب است. آيت اللّه تبريزى، صراط النجاة، ج‏۵، س‏۱۲۷۵ و استفتاءات، س ۱۶۱۴٫
تبصره. لازم نيست پشت و روى پا به وسيله جوراب پوشانده شود؛ بلكه اگر به وسيله چادر و مانند آن نيز پوشانده شود، كافى است. (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۶/۵۰۰۰۱۸)

 

زن در هنگام نماز چه مقدار از بدن را بايد بپوشاند؟

همه مراجع: بايد تمام بدن و موى خود را به جز صورت (به مقدارى كه شستن آن در وضو واجب است)، دست‏ها تا مچ و پاها تا مچ را بپوشاند؛ اما براى آنكه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و پايين‏تر از مچ را نيز بپوشاند. توضيح المسائل مراجع، م ۷۸۹؛ آيت اللّه وحيد، توضيح المسائل، م ۷۹۵ و آيت اللّه خامنه‌‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۴۳۷٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۲/۵۰۰۰۱۸)

 

آيا زن بايد در هنگام نماز زيور آلات خود را بپوشاند؟

همه مراجع: خير، پوشاندن آن هنگام نماز واجب نيست؛ ولى پوشاندن بدن واجب است.العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، م ۴٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۲۰۰/۵۰۰۰۱۸)

 

آيا به سر كردن چادرهاى (نازک) بدن‏ نما، در مقابل نامحرم اشكال دارد؟

همه مراجع: آرى، چون اين گونه چادرها، نمى ‏تواند بدن و مو را بپوشاند.امام خمينى، آيت الله نورى و آيت الله سيستانى، التعليقات على ‏العروة، (الستر)، م‏۱؛ العروة الوثقى، ج‏۱، الستر، م‏۱۶؛ آيت الله صافى، جامع ‏الاحكام، ج‏۲، س‏۱۶۹۲؛ آيت الله فاضل، جامع ‏المسائل، ج‏۱، س‏۱۷۱۲؛ آيت الله مكارم، استفتاءات، ج‏۲، س‏۱۵۴؛ دفتر: آيات عظام وحيد، بهجت و تبريزى. (احكام ازدواج، سيدمجتبي حسيني، كد: /۵۰۰۰۲۱)

 

نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرايط لباس نمازگزار در آن رعايت شود، اشكال ندارد؛ هر چند نماز با چادر براى رعايت پوشش در نماز، آسان‏تر و بهتر است. توضيح‌‏المسائل مراجع، م ۸۹۷٫
تبصره. مقدار واجب پوشش براى زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتى موى سر به جز صورت (به مقدارى كه در وضو شسته مى‏ شود) و دست‏ها تا مچ و پاها تا مچ است. اما براى آنكه يقين كند مقدار واجب را پوشانده است، آيت‏ اللّه مكارم احتياط واجب دارند مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين‏تر از مچ را هم بپوشاند. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۲/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا پوشاندن كف پا هنگام سجده كردن واجب است؟

همه مراجع: خير، پوشاندن روى پا و كف آن واجب نيست. امام، نورى، مكارم و فاضل، تعليقات على العروة، ج ۲، فصل فى الستر والساتر ؛ وحيد، سيستانى و تبريزى، منهاج الصالحين، م ۵۱۸ ؛ صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۶۶۱ ؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ح ۱، م ۶۲۵ ؛ دفتر: خامنه ‏اى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۳/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا پوشاندن برجستگى ‏هاى بدن هنگام نماز در برابر نامحرم واجب است؟ اگر نپوشاند؛ آيا نمازش باطل مى ‏شود؟

همه مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، بايد بپوشاند و اگر نپوشاند، گناه كرده است؛ ولى نماز او صحيح است.العروة الوثقى، ج ۱، فى الستر و الساتر، م ۵٫ (احكام نگاه و پوشش، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۹۹/۵۰۰۰۱۸)

 

منبع: پرسمان