رنگ آمیزی اربعین حسینی

رنگ آمیزی اربعین حسینی

دویدم و دویدم

به کربلا رسیدم

همان روز

که خورشید و ماه گرفت

جوی خون

روی زمین راه گرفت

بچّه‌ای

تشنه بود و شیر می‌خورد

پشت هم

به خیمه‌ها تیر می‌خورد

آن طرف

نیزه بود و سپر بود

این طرف

فرشته بود و پر بود

خون می‌ریخت

از آسمان میدان

امام رفت

تنها میان میدان

چند تا مرد

به روی او تیغ زدند

ناگهان

فرشته‌ها جیغ زدند

رنگ آمیزی
برگه رنگ آمیزی کودک اربعین

برگه رنگ آمیزی اربعین

رنگ آمیزی ضریح امام حسین (ع)

رنگ آمیزی ضریح امام حسین (ع)

یا مولا مددی مولا             یا مولا نظری مولا            یا مولا  مددی مولا               حسین علیه السلام
جان من به فدای تو           درد من و دوای تو          قلب من و شفای تو            حسین علیه السلام
یا مولا مددی مولا              یا مولا نظری مولا            یا مولا  مددی مولا              حسین علیه السلام
من خاک قدمت هستم      محتاج کرمت هستم        مشتاق حرمت هستم          حسین علیه السلام

 

رنگ آمیزی امام حسین
رنگ آمیزی ضریح

رنگ آمیزی کربلا

رنگ آمیزی کربلا

ای شه کربلا                             سلام علیک        سلام علیک
ای سر از تن جدا                      سلام علیک        سلام علیک
سیدی یک نظر سوی ما کن                               قسمت ما همه کربلا کن
ای شه ارض توس                    سلام علیک         سلام علیک
ای انیس النفوس                      سلام علیک        سلام علیک
سیدی یک نظر سوی ما کن                             قسمت ما همه کربلا کن
ای امام زمان                            سلام علیک        سلام علیک
حجه بن الحسن                       سلام علیک         سلام علیک
یاور مردو زن                           سلام علیک        سلام علیک
ای گل فاطمه                            سلام علیک        سلام علیک
سیدی یک نظر سوی ما کن                               قسمت ما همه کربلا کن

 

رنگ آمیزی حرم امام حسین
رنگ آمیزی کربلا