نماز و روزه در حال جنابت

شخصى كه به حرمت استمنا آگاهى نداشته و بدون غسل، نماز و روزه مى‏ گرفته، چه حكمى دارد؟ ادامه خواندن نماز و روزه در حال جنابت