احکام رقص

حکم رقص بدون موسیقی


سئوال :

رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقی حرام است يا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

پاسخ:

رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين صورت هم اگر به گونه ای باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم کار حرام و يا ترتّب مفسده ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است.

حکم رقص محلی


سئوال

رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حکمی دارد؟
پاسخ:

رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين صورت هم اگر به گونه ای باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مفسده ای بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقی و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.


مشاهده رقص دختران خردسال


سئوال:

مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمی دارد؟

پاسخ:
 نگاه کردن به آن اگر موجب تحريک شهوت شود و يا باعث تأييدِ فرد گناه کار و تجرّی او و يا ترتّب فساد گردد، جايز نيست.

حکم رقص در مراسم عروسی

سئوال:
آيا رقص محلی در عروسی ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمی دارد؟
  پاسخ:
رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين صورت هم اگر به گونه ای باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مفسده ای بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقی و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حكم فوق تفاوتی بين مجلس عروسی و غير آن نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامی باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.سئوال:

اگر رفتن به عروسی به خاطر احترام به عادت های اجتماعی باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟

پاسخ:

 اصل شرکت در عروسی هايی که احتمال رقص در آن ها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأييدِ مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

سئوال:

 آيا رقصيدن در جشن عروسی فرزندان جايز است هرچند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسی فرزندانشان باشد؟
 

پاسخ:

اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسی فرزندانشان باشد.سئوال:

زن شوهرداری در عروسی ها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان می رقصد و اين عمل را چندين بار تکرار کرده و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر نمی کند، تکليف چيست؟

پاسخ:

رقص زن در برابر بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فی نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز می گردد.

سئوال:

رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستايی که آلات موسيقی در آن ها به کار می رود چه حکمی دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟

پاسخ:

رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصی که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و به کارگيری آلات موسيقی و گوش دادن به آن ها هم اگر به صورت لهوی باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهی از منکر است.

سئوال:

 رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اين که پسر باشد يا دختر، چه حکمی دارد؟

پاسخ:

کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفی ندارد ولی سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.

سئوال:

آيا مبارزه نمايشی با عصا در عروسی ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقی به کار روند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر به صورت بازی ورزشی تفريحی باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فی نفسه اشکال ندارد، ولی به کارگيری

آلات موسيقی به نحو لهویِ مضلّ عن سبيل الله، به هيچ وجه جايز نيست.

حکم رقص همسران


سئوال:

آيا رقص زن برای شوهرش يا مرد برای همسرش حرام است؟

  جواب:

اگر رقص زن برای شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامی نباشد، اشکال ندارد.

حکم آموزش رقص


سئوال:

ايجاد مراکزی برای آموزش رقص چه حکمی دارد؟

پاسخ:

ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامی منافات دارد.

حکم رقص مردان برای محارمسئوال:

رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از اين که سببی باشند يا نسبی، چه حکمی دارد؟

پاسخ:

در رقص حرام فرقی بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقی نمی کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.


حکم رقص دبکه


سئوال:

«دبکه» چه حکمی دارد؟ (نوعی رقص محلی است که در آن افراد دست ها را به هم انداخته و به گونه ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمين می کوبند که صدای شديد و منظمی ايجاد می کند.)

پاسخ: 

اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد.

گوش دادن به تک خوانی زن

سؤال:

آیا مرد می تواند به تک خوانی زن گوش دهد؟

 

پاسخ:
گوش دادن به خوانندگی زن که غالباً مشتمل بر مفسده است، جایز نیست.

 

منبع: استفتائات جدید از مقام معظم رهبری