طرح های گرافیکی وقف

تصاویر وقف

به آخر خيابان که مي رسم قدم هايم را تند مي کنم ،تشنه هستم مي دانم که سرپل يک آب سرد کن منتظر رهگذران تشنه ايستاده است.شير آب را که باز مي کنم چشمم به سلام بر حسين که به رنگ سبز نوشته شده مي افتد لبانم به زمزمه مي افتد.لبم که از آب خنکش مي خورد مرا به کودکي ام مي برد.شير را مي بندم وراه مي افتم.
ياد کودکي ام افتاده ام ياد روز هاي دبستان ،کلاس سوم ابتدايي بودم هوا گرم بود،خورشيد با تمام توانش بالاي سرمان مي تابيد،زنگ ورزش بود،خدا خدا مي کرديم زودتر اين زنگ تمام شود .از تشنگي ناي ورزش کردن نداشتيم در همين فکرها معلم ورزش سوت زرد رنگش را که انداخته بود دور گردنش بالا آورد ،تويش که فوت کرد ،از صدايش گوش هايم جيغ کشيد ،دستهايش را بالا آورد و گفت :توپها وطنابها راجمع کنيم زنگ ورزش تمام است.
همه به آبخوري که آن طرف حياط است نگاه مي کنيم .بعضي از بچه ها که پاهايشان ناي تا آنجا رفتن را ندارد قبل از آنکه به آبخوري برسند وسط حياط مي نشينند .من هم که تشنه بودم پاها را به سمت آبخوري کشاندنم ،شير آب را که پيچاندم،دستم را که به زيرش بردم از گرمي آب دستانم رابه عقب مي کشم ،ديگر ميلي به خوردن آب ندارم،بقيه بچه ها هم که خورده اند از گرمي آب غر مي زنند و به آنها که نخورده اند مي گويند نخوردنش از خوردنش بهتر است.
بچه ها براي خوردن يک ليوان آب يخ توي حياط مدرسه له له مي زدند،صداي زنگ آخر خوشحالمان مي کرد .فکر خوردن يک ليوان آب خنک با اشتياق و سرعت هرچه تمام تر ما را به سمت خانه مي کشاند .ديگر کسي از آبخوري آب نمي خورد ،آبخوري با شيرهاي داغش در گوشه ي حياط تنها مانده است.بچه ها براي خودشان توي قمقمه هاي کوچک آب مي آورند به همديگر هم نميدادند تا مبادا زود تمام شود ولي خيلي زود تمام مي شد گاهي هم در کلاس سر آب بين بچه ها دعوا راه مي افتاد و با هم قهر مي کردند .آنها که تشنه مي ماندند تا آخر زنگ رمق گوش دادن به درس و نشتن توي کلاس را نداشتند و روي صندلي هايشان چرت مي زدند.
زنگ تفريح کسي از کلاس بيرون نمي رفت هواي گرم توي حياط تشنه ترشان مي کرد همه توي کلاس مي نشستيم و به لب هاي خشک و ترک خورده ي همديگر نگاه ميکرديم و با آب دهان لب هايمان را تر ميکرديم.
ديگر زنگ هاي تفريح به ما خوش نمي گذشت.
خوب يادم است شنبه بود وما مثل هميشه رياضي داشتيم ،خيلي تشنه بودم حوصله ي جمع و تفريق را هم نداشتم ،اول خواستم بروم تا از آب خوري آب بخورم ولي بعد فکر کردم به يک بهانه اي به آبدارخانه بروم و از يخچال آب بردارم در کلاس را که بستم ته راهرو آبدارخانه بود اتاق کوچکي ،گوشه اي ايستادم خانم معصومي مسئول آبدارخانه استکانها را مي شست و در سيني مي گذاشت .پيرزن قد کوتاه و چاق که خيلي بد اخلاق ،خسيس وغرغرو بود حتي جواب سلام ما را هم به زور مي داد چه برسد به يک ليوان آب خنک ،بعضي وقتها يواشکي مي رفتيم و از آبدارخانه اش آب يخ و خوردني بر ميداشتيم ،هر چقدر منتظر ايستادم بيرون نيامد.
دلم يک بشکه آب يخ مي خواست ،ناراحت به سمت حياط رفتم سرم را بلند کردم چشمم به جعبه ي فلزي نقره اي رنگ گوشه ي حياط افتاد نميدانم ِکي آن را آورده بودند نزديکش رفتم گوشه اش نوشته شده بود وقف از حاج ابو الحسن صنعتگر.
شير هايش را که فشار مي دادم آب يخ بيرون مي آمد انگار خدا صدايم را شنيده بود و به حاج ابو الحسن گفته بود براي ما آب يخ بياورد با خوشحالي به سمت کلاس دويدم در را باز کردم و فرياد زدم بچه ها آب يخ يخ نمي خوريد.

 

 

پوسترهای وقف
تصاویر وقف
پوسترهای وقف
تصاویر وقف
تصاویر وقف
پوسترهای وقف
پوسترهای وقف
پوسترهای وقف
تصاویر وقف
تصاویر وقف
پوسترهای وقف
پوسترهای وقف