عکس نوشته ۹ دی

عکس نوشته ۹ دی

 

مقام معظم رهبری :

روز نُه دی در تاریخ ماندگار است .

مردم بیدارند همین است که کشور شما را نگه داشته است

 

 

 

۹ دی– روز بصیرت

۹ دی – روز اتحاد ملی