گزارش تصویری از دوره آموزشی آرامش بهاری ۹۸

گزارش تصویری از دوره آموزشی آرامش بهاری ۹۸

دوره آموزشی آرامش بهاری
اعزام مبلغ اوقاف
اعزام مبلغ اوقاف
دوره آموزشی آرامش بهاری
اعزام مبلغ اوقاف
دوره آموزشی آرامش بهاری

دوره آموزشی آرامش بهاری
اعزام مبلغ اوقاف

 

گزارش تصویری از سومین نشست نخبگان تبلیغی

گزارش تصویری از سومین نشست نخبگان تبلیغی

این جلسه با حضور وعاظ و سخنرانان مشهور کشوری روز ۱۴ اسفند ۹۸ در اعزام مبلغ اوقاف برگزار گردید

اعزام مبلغ اوقاف
نشست نخبگان تبلغی
اعزام مبلغ اوقاف
اعزام مبلغ اوقاف

نشست نخبگان تبلغی

اعزام مبلغ اوقاف
اعزام مبلغ اوقاف
نشست نخبگان تبلغی