نماز با تيمم بدل از غسل

آيا كسى كه براى جنابت، تيمم بدل از غسل كرده است، مى ‏تواند نمازهاى بعدى را نيز با آن تيمم بخواند؟

همه مراجع: آرى، تا هنگامى كه تيمم و عذرش باقى است، مى‏ تواند با همان تيمم نمازهاى بعدى را بخواند.

(توضيح ‏المسائل مراجع، م ۷۲۶؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۷۲۶؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م ۷۳۳۳ و خامنه ‏اى، اجوبة، س ۲۰۲ و ۲۰۴٫) (احكام وضو غسل و تيميم، سيدمجتبي حسيني، كد: ۱۹۴/۵۰۰۰۳۰)

پس از برطرف شدن عذر، آيا نمازهايى را كه با تيمم خوانده‏ ايم، بايد دوباره قضا كنيم؟

همه مراجع: خير، قضا لازم نيست. ( توضيح ‏المسائل مراجع، م ۷۲۷؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۷۲۸؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۷۳۴ و دفتر: خامنه‏ اى.) (احكام وضو غسل و تيميم، سيدمجتبي حسيني، كد: ۱۹۳/۵۰۰۰۳۰)

 

منبع: پرسمان