نماز آموزشي حائض

آيا زن حائض مى‏تواند به انگيزه ياد دادن نماز به فرزند خود، نماز صورى بخواند؟

همه مراجع: آنچه براى زن حائض حرام است، خواندن نماز واقعى است؛ هرچند قصد آموزش نيز در بين باشد؛ ولى خواندن نماز صورى اشكال ندارد.

دفتر: همه مراجع. (احكام ويژه بانوان، سيدمجتبي حسيني، كد: ۱۰۶/۵۰۰۰۳۲)

 

منبع: پرسمان