سرود کودکانه شکر خدا

شکر خدا

 

شکر می‌کنم خدا

هر کجا فقط تو را مهربانتر از همه 

ای امید قلب ما ای که آفریده‌ای 

ابر و باد و آسمان آفریدۀ تو هست

این جهان و آن جهان

 

دانلود سرود

سرود کودکانه شکر خدا