اسب و بدن امام حسین

زمان تازاندن اسب ها بر پیکر شهدای کربلا

پرسش. تازاندن اسب ها قبل از جدا كردن سرها بوده یا بعد؟

در مورد اینكه اسب تاختن بر بدن امام حسین علیه السلام آیا بعد از جدا كردن سر بوده یا قبل از آن، باید گفت كه این مسأله بعد از جدا كردن سر از بدن نازنین امام حسین علیه السلام بوده است، چون بر طبق آنچه در روایات آمده شمر لعنة الله علیه وقتی سر از بدن امام جدا كرد، عمر سعد ملعون در میان اصحاب خود ندا داد كه: كیست كه دعوت امیر خود ابن زیاد را اجابت كند و بر بدن حسین بتازد… [۱] معلوم می شود كه اسب تاختن بر بدن امام بعد از جدا شدن سر آن جناب بوده است.

پی نوشت:
۱- سوگنامه كربلا، ترجمه لهوف سید بن طاووس، مترجم استاد محمد طاهر دزفولی، چاپ اعتماد، پنجم ۱۳۸۲،ص ۲۴۹؛ مروج الذهب، ج ۳، ص ۶۲