بستن چشم در نماز

نماز خواندن با چشم بسته چه حكمي دارد؟

بستن چشم ها در حال نماز كراهت دارد ولي موجب باطل شدن نماز نمي شود و در صورتى كه موجب حضور قلب و خشوع در نماز گردد، اشكال ندارد.
(توضيح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۵۹۴، مسئله ۱۱۵۷)

 

منبع: سایت پرسمان