احکام مکان نمازگزار

شرايط مكان نمازگزار كدام است؟

۱٫ مباح باشد (غصبى نباشد ).
۲٫ بى ‏حركت باشد (مانند اتومبيل در حال حركت نباشد ).
۳٫ جاى آن تنگ و سقف آن كوتاه نباشد تا بتواند قيام و ركوع و سجود را به طور صحيح انجام دهد.
۴٫ جايى كه پيشانى را مى‏ گذارد (در حال سجده )، پاك باشد.
۵٫ مكان نماز گزار اگر نجس است، تر نباشد كه به بدن يا لباس وى سرايت كند (و اگر خشك باشد، مانعى ندارد ).
۶٫ جايى كه پيشانى را در حال سجده مى‏ گذارد، از جاى قدم‏هاى او بيش از چهار انگشت بسته، پست‏تر يا بلندتر نباشد ؛ ولى اگر شيب زمين كم باشد اشكال ندارد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۰/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا خواندن نماز در خانه شخصى كه خمس نمى‏ دهد، اشكال دارد؟

همه مراجع (به جز وحيد، سيستانى و تبريزى): اگر يقين ندارد كه به خانه او خمس تعلق گرفته، اشكال ندارد.توضيح ‏المسائل مراجع، م ۱۷۹۵؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۱۷۹۱؛ بهجت، توضيح ‏المسائل، م ۱۴۰۸؛ خامنه ‏اى، اجوبة، س ۹۳۲٫
سيستانى و تبريزى: خير، اشكال ندارد. توضيح ‏المسائل مراجع،م ۱۷۹۵٫
وحيد: اگر شك داشته باشيد كه به اين خانه خمس تعلق گرفته يا نه، بنابر احتياط واجب خواندن نماز در آنجا جايز نيست. وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۱۸۰۳٫ (احكام خمس، سيد‌مجتبي حسيني، كد: ۱۳۰/۵۰۰۰۱۰)

 

زمينى كه سرمايه شخصى بوده و خمس آن پرداخت نشده، نماز خواندن در آن، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): حكم غصب را دارد و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه از حاكم شرع اجازه بگيرد. توضيح ‏المسائل مراجع، م ۸۷۳، ۱۷۹۰، ۱۷۹۵ و ۱۸۳۴؛ بهجت، توضيح ‏المسائل، م ۱۴۰۸ و ۱۴۰۹؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ج ۱، م ۶۳۱؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۷۴، ۱۷۸۶ و ۱۷۹۱؛ خامنه‏ اى، اجوبة، س ۳۷۳، ۹۲۸، ۹۳۲ و ۹۳۳؛ وحيد، توضيح‏ المسائل، م ۸۸۰، ۱۷۹۸ و ۱۸۰۳؛ و دفتر.
تبريزى و سيستانى: نماز صاحب زمين باطل است؛ ولى نسبت به ديگران صحيح است. توضيح ‏المسائل مراجع، م ۸۷۳، ۱۷۹۰ و ۱۷۹۵؛ تبريزى، استفتاءات، س ۸۶۵٫ (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۱/۵۰۰۰۱۰)

 

آيا در خانه ميتى كه خمس بدهكار است، مى‏ شود نماز خواند؟

امام و فاضل: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا تصميم داشته باشند، بدون سهل ‏انگارى بپردازند. توضيح ‏المسائل مراجع، م۸۷۵٫
نورى و صافى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند، به گونه ‏اى كه از عهده ميت ساقط شود. نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۷۶؛ صافى، توضيح‏ المسائل، م ۸۸۴٫
تبريزى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند. تبريزى، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۴٫
سيستانى: نماز خواندن در اين خانه با اجازه ورثه صحيح است. سيستانى، توضيح‏ المسائل، م ۸۶۳٫
مكارم: تصرف در اين خانه حرام و نماز خواندن در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند. مكارم، توضيح ‏المسائل، م ۸۰۰٫
وحيد: اگر اموال ميت (ماترك) بيش از خمس (و زكات) نباشد، تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا با قبول حاكم شرع، ضامن شوند كه بپردازند. در اين هنگام تصرف و نماز در خانه او با اجازه ورثه اشكال ندارد. وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۲٫(احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۳/۵۰۰۰۱۰)

 

آيا نماز خواندن بر روى فرش ابريشم، صحيح است؟

همه مراجع: آرى، صحيح است. العروة الوثقى، ج‏۱، لباس المصلى، م ۲۶٫(رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۵۶۱/۵۰۰۰۱۶)

 

نماز خواندن در هواپيما و قطار در حال حركت چگونه است؟

همه مراجع: مكان نماز گزار بايد بى‏ حركت باشد. بلى، اگر به واسطه تنگى وقت يا ضرورت ديگرى، ناچار باشد كه در هواپيما يا ترن در حال حركت نماز بخواند، بايد استقرار و قبله را در حد ممكن رعايت كند و در حال چرخش به طرف قبله، چيزى نخواند. توضيح‏ المسائل مراجع، م ۸۸۰، اجوبةالاستفتاءات، س ۳۸۸ ؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۱؛ وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۷٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۱/۵۰۰۰۱۶)

 

اگر در نماز جمعه از روزنامه ‏اى كه اسم خدا در آن نوشته شده، به عنوان زير انداز استفاده كنيم، چطور است؟

همه مراجع: نبايد بر روى چيزى كه ايستادن و نشستن بر آن حرام است (مثل روزنامه يا فرشى كه اسم خدا بر آن نوشته شده)، نماز خواند. همان، م ۸۸۳ ؛ نورى، توضيح ‏المسائل، م ۸۸۴ و وحيد، توضيح ‏المسائل، م ۸۹۲ ؛ دفتر: خامنه ‏اى. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۱۶/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا نماز خواندن روى تخت و تشك ابرى صحيح است؟

همه مراجع: اگر هنگام نماز، تخت حركت زيادى نداشته و بدن در موقع قرائت و ذكر روى آن آرام باشد، نماز صحيح است. توضيح ‏المسائل مراجع، م ۸۸۰٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۱۳۰/۵۰۰۰۱۶)

 

آيا نماز خواندن بر روى فرش ابريشم، صحيح است؟

همه مراجع: آرى، صحيح است. العروة الوثقى، ج‏۱، لباس المصلى، م ۲۶٫ (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: ۵۶۱/۵۰۰۰۱۶)

 

منبع: پرسمان