روز بستن آب

آیا امام حسین علیه السلام و یارانشان در کربلا در تهیه آب کوتاهی کردند؟

پرسش. به نظر شما آیا امام حسین علیه السلام و یارانشان در کربلا اقدامى براى به دست آوردن آب نمودند؟ آیا نمى شد با حفره چاه (در حالى که فاصله نزدیکى با نهر آب داشتند و آب نزدیک سطح زمین بود) آب تهیه نمود؟

از مدارکى استفاده مى شود که چون تشنگى، امام حسین و اصحابش را سخت آزرده کرده بود، آن حضرت کلنگى برداشتند و در پشت خیمه ها به فاصله نوزده گام به طرف قبله زمین را کندند، آبى بس گوارا بیرون آمد، همه نوشیدند و مشك ها را پر کردند. سپس آن آب ناپدید گردید و دیگر نشانى از آن دیده نشد.

جریان ماجراى شگفت انگیز و اعجاز آمیز توسط جاسوسان به عبیدالله رسیده و پیکى نزد عمر بن سعد فرستاد که: به من خبر رسیده که حسین چاه مى کند و آب به دست مى آورد و خود و یارانش مى نوشند به محض این که نامه به تو رسید، بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد و کار را بر حسین و اصحابش بیشتر سخت بگیر و با آنان چنان رفتار کن که با عثمان کردند. عمر بن سعد طبق فرمان عبیدالله بیش از پیش بر امام و یارانش سخت گرفت تا به آب دست نیابند. مرحوم خیابانى این قضیه را از وقایع روز هشتم محرم ذکر مى کند. [۱]

علاوه بر این وقتى که آب فرات را در روز هفتم بر امام حسین علیه السلام بستند. در روز هشتم امام حسین علیه السلام برادر خود عباس بن على بن ابى طالب علیه السلام را فرا خواند و به او مأموریت داد تا همراه سى نفر سواره و بیست نفر پیاده جهت تدارک آب براى خیمه ها حرکت کنند در حالى که بیست مشک با خود داشتند. آنان شبانه حرکت کردند تا به نزدیکى شط فرات رسیدند در حالى که نافع بن هلال پیشاپیش آنها با پرچم مخصوص حرکت مى کرد… عباس بن على علیه السلام و نافع بن هلال بر دشمن حمله ور شدند و آنها را به پیکار مشغول کردند و سواران راه را بر سپاه عمرو بن حجاج با سپاهى موکل بر فرات بود که کسى از اصحاب امام علیه السلام از آن آب برندارد، بستند، تا پیادگان توانستند مشک هاى آب را از آن منطقه دور کرده و به خیمه ها برسانند. [۲]

ولى در روز عاشورا این آب هم تمام شد و با توجه به این که محاصره دشمن لحظه به لحظه تنگ تر مى شد و جنگ هم شروع مى شد فرصت حفر چاه و یا اقدام دیگر براى امام و یارانش باقى نبود. بدین خاطر آن حضرت و اهل بیتش در روز عاشورا گرفتار عطش شدید گردیدند.
سلام خدا بر آن لب هاى خشکیده.

پی نوشت:
۱- وقایع الایام ص ۲۷۵ قصه کربلا ص ۲۳۱ از مقتل الحسین خوارزمى ج ۱،ص ۲۴۴ ریاض المصائب ص ۴۲۰ چاپ مؤسسه الاعلمى بیروت
۲- قصه کربلا ص ۲۳۴ نفس المهموم ص ۲۱۹